nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 • Jsme rodinná, prestižní dvoutřídní soukromá MŠ v obci Bradlec
 • Naší doménou a prioritou je kvalitní, profesionální práce
 • Každé dítě je pro nás důležité, respektujeme a rozvíjíme jeho osobnost
 • Jsme zaměřeny na estetickou činnost a rozvoj sociální a emoční inteligence dětí
 • vedeme děti k lásce a úctě k přírodě, její ochraně, společně si budujeme a udržujeme naší přírodní zahrádku
 • Školka vznikla v roce 1995 v městě Kosmonosy jako jednotřídní
 • 18. listopadu 2009 zahájila provoz v nové moderní budově o kousek výše – na Bradleci
 • Investorem nové budovy je OU Bradlec, který získal finanční grant od EU na rozvoj měst a obcí
 • MŠ Sedmikráska je provozovatelem a objekt máme od obce pronajatý
 • Náš společný život a práce s dětmi je v duchu rodinné pohody, přátelského prostředí a vzájemného respektu
 • Naše vzdělávací činnost s dětmi se odvíjí od filosofie školy
 • Škola má vypracovaný ŠVP "Jsme jedna velká rodina"
 • Rozvíjíme děti ve všech oblastech předškolní výchovy

CO DĚTEM CHCEME PŘEDAT A NAUČIT JE:

 • Rozpoznat co je dobré a co špatné pro mě i pro druhé

 • Vnímat prožitky a pocity druhých a chovat se podle toho

 • Uvědomovat si svá práva a práva druhých

 • Respektovat dospělého, podřídit se společně stanoveným pravidlům chování

 • Uplatňovat základní společenské návyky

 • Odpovídat za své jednání v běžných situacích v MŠ

 • Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • Svým příkladem či slovem ovlivňovat chování vrstevníků i mladších dětí

 • Přijímat ocenění, zvládnout neúspěch, učit se sebehodnotit

 • Prožívat radost z úspěchu svého i ostatních

 • Být citlivý, chovat se adekvátně k mladším, pomáhat jim

 • Být citlivý k seniorům – dělat jim radost

 • Uvědomovat si hodnotu člověka i přes výrazné odlišnosti

 • Dohodnout se (rozdělit se o hračky, řešit problém či konflikt)

 • Domluvit se na společném řešení jednoduchých záležitostí

 • Vyjádřit své pocity slovně, výtvarně, pomocí zpěvu pohybu, dramaticky

 • Uvědomovat si sílu kamarádství, báječný pocit společného prožívání

 • Bránit se projevům násilí, ubližování a ponižování

 

NAŠE POSLÁNÍ:

Malujeme s dětmi naší sedmikráskouvou pohádku nejen od pondělka do pátku, ale po celou dobu jejich docházky u nás.

NAŠE VIZE:

ZÁKLADNÍ FILOSOFIÍ NAŠÍ ŠKOLY JE VYTVOŘIT RODINNÉ POHODOVÉ PROSTŘEDÍ RO DĚTI, RODIČE A VŠECHNY ZAMNĚSTNANCE, KDE BUDOU FUNGOVAT VZTAHY A KOMUNIKACE JAKO V NORMÁLNÍ FUNKČNÍ RODINĚ A DO NÍŽ BUDOU VŠICHNI PŘICHÁZET S POCITEM A VĚDOMÍM, ŽE JSOU SPOLEČNÝMI TVŮRCI SMYSLUPLNÉ A PERSPEKTIVNÍ PRÁCE.

 

ZÁPIS:

 • Zápis do MŠ probíhá po celý rok, pokud je naplněna kapacita, děti jsou zapisovány do školního pořadníku, který je stálý a neměnný a vždy k nahlédnutí v MŠ
 • oficiálnízápis bude vyhlášen v dubnu 2023 - začátek měsíce
 • Přednostní právo přijetí mají děti trvale bydlící v obci Bradlec.
 • Podle zapsaného pořadníku jsou rodiče kontaktováni k osobní schůzce - květen, červen. Veškerá administrace probíhá ve školní aplikaci Twigsee, do ktéré jsou rodiči pozvání školou - link.
 • Vzhledem k velkému zájmu o naší MŠ doporučujeme své děti zapisovat velmi brzy – tedy již od útlého maminkovského věku

CENÍK:

Ceny školného a stravného se mohou podle potřeb MŠ upravovat

Aktuální cena pro školní rok 2023/2024

 • Cena školného bez stravy na jeden měsíc je 4 200,- Kč
 • Školné se platí a měsíc dopředu a stravné zpětně podle skutečně odebraných jídel
 • Platba vždy do 15. dne v měsíci
 • Platbu je možné provádět hotově v MŠ, posláním částky na BÚ, trvalým příkazem – roční vyúčtování vždy na konci roku

Školné zahrnuje:

 • denní pobyt ve školce
 • kulturní akce pro děti
 • oslavy, akce pro rodiče a děti

Školné nezahrnuje:

 • celodenní výlety
 • týdenní výlet do přírody
 • výuka angličtiny

 

 • logopedická péče rodiče hradí částečnou cenu
 • Děti z obce Bradlec dostávají od OU finanční příspěvek
 • Cena stravy za 2 svačiny, oběd a pitný režim je denně 87,- Kč
 • Během letních prázdnin je školné sníženo na 3 200,- Kč

 

MŠ Sedmikráska s.r.o. je zařazena v síti škol a školských zařízení od 1.3. 1995